Diễn Đàn Sinh Viên Lớp Điện Tử Viễn Thông K8A
Yêu cầu bạn đăng nhập vào diễn đàn để được hưởng mọi quyền lợi khi sử dụng diễn đàn!
Nếu là khách vui lòng bấm "Do not show again" để tiếp tục truy cập diễn đàn với vai trò là khách viếng thăm
Xin cảm ơn đã sử dụng diễn đàn!
Change background image

Diễn Đàn Sinh Viên Lớp Điện Tử Viễn Thông K8A Được Xây Dựng Nên Nhằm Mục Đích Giúp Các Bạn Trao Đổi Kiến Thức, Giao Lưu Học Hỏi Lẫn Nhau Và Giúp Các Thành Viên Trong Lớp Đoàn Kết - Gắn Bó Hơn Trong 5 Năm Sinh Viên Và Quãng Thời Gian Sau Này.


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Tue Apr 12, 2011 10:09 pm
avatar
avatar

Ban giám hiệu/******************---------- Chuong trinh ----------*****************
Phan cung:
32 led noi voi +5v qua dien tro han dong vao cac cong P0,P1,P2,P3
Thach anh: 12 Mhz
Tac gia: ANHTHAO.LOVE
Thoi gian:
Bat dau: 26/01/11
Hoan thanh:
=================================================================*/

/*========================= Bo tien xu ly =======================*/
#include<reg52.h>
/*===============================================================*/

/*=================== Khai bao bien toan cuc ====================*/
sbit led1=P1^0;
sbit led14=P3^5;
sbit led15=P3^6;
sbit led16=P3^7;
sbit led17=P2^0;
sbit led21=P2^4;
sbit led22=P2^5;
sbit led23=P2^6;
sbit led27=P0^5;
sbit led28=P0^4;
sbit led29=P0^3;
sbit led32=P0^0;
unsigned int j,i,l,h,v,k;
unsigned char Q[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00}; // ON 0-->7
unsigned char U[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00}; // ON 7-->0
unsigned char E[]={0xfc,0xf3,0xcf,0x3f}; // ON chay 2 port 0-->7
unsigned char N[]={0x3f,0xcf,0xf3,0xfc}; // ON chay 2 port 7-->4
unsigned char S[]={0xfe,0xfd,0xfa,0xf5,0xea,0xf5,0xaa,0x55}; // ON/OFF tien 0-->7
unsigned char A[]={0x7f,0xbf,0x5f,0xaf,0x57,0xab,0x55,0xaa}; // ON/OFF tien 7-->0
unsigned char M[]={0xfc,0xf3,0xcf,0x3f,0xfc,0xf3,0xcf,0x3f};
unsigned char code na[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0x7e,
0xbe,0xde,0xee,0xf6,0xfa,0xfc,0x7c,0xbc,0xdc,0xec,0xf4,0xf8,0x78,0xb8,
0xd8,0xe8,0xf0,0x70,0xb0,0xd0,0xe0,0x60,0xa0,0xc0,0x40,0x80,0x00};
unsigned char O[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
unsigned char W[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,
0xbf,0x7f,0x7e,0x7d,0x7b,0x77,0x6f,0x5f,0x3f,0x3e,
0x3d,0x3b,0x37,0x2f,0x1f,0x1e,0x1d,0x1b,0x17,0x0f,
0x0e,0x0d,0x0b,0x07,0x06,0x05,0x03,0x02,0x01,0x00};
unsigned char R[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
unsigned char code ma[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
/*===============================================================*/

/*===================== Khai bao ham ============================*/
void delay(long time){
long n;
for (n=0; n<time;n++) {
} }
/*===============================================================*/

/*========================= Ham chinh ===========================*/
void main (void){
while (1){
/*====== Trang thai 1 nhap nhay ======*/
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(40000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(2000);
P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);

//
for(i=0;i<8;i++)
{P1=U[i];
P3=Q[i];
delay(1000);
}
for(i=0;i<8;i++)
{P0=P2=U[i];
delay(1000);
}

for(i=0;i<8;i++)
{P0=P2=255-U[i];
delay(1000);
}
for(i=0;i<8;i++)
{P1=255-U[i];
P3=255-Q[i];
delay(1000);
}

P0=P1=P2=P3=255;
delay(1000);
//
// ON dan tu P),P2 den P1,P3
for(i=0;i<8;i++)
{P0=P2=U[i];
delay(1000);}
for(i=0;i<8;i++)
{P3=U[i];
P0=P2=255-U[i];
P1=Q[i];
delay(1000);}
for(i=0;i<8;i++)
{P3=255-U[i];
P1=255-Q[i];
delay(1000);}
// chay ON dan
for(l=0;l<37;l++){
P1=P2=P3=W[l];
P0=na[l];
delay(1000);}

for(l=0;l<37;l++){
P1=P2=P3=255-W[l];
P0=255-na[l];
delay(1000);}

//
for(l=0;l<8;l++)
{P1=P2=P3=U[l];
P0=Q[l];
delay(1000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
for(l=0;l<8;l++)
{P1=P2=P3=255-U[l];
P0=255-Q[l];
delay(1000);}

for(l=0;l<8;l++)
{P1=P2=P3=Q[l];
P0=U[l];
delay(1000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
for(l=0;l<8;l++)
{P1=P2=P3=255-Q[l];
P0=255-U[l];
delay(1000);}

for(j=0;j<8;j++)
{P0=P1=P2=Q[j];
P3=U[j];
delay(1000);}
//


for(l=0;l<8;l++){
P1=P2=P3=255-Q[l];
P0=255-U[l];
delay(1000);}
//chop tat
for(k=0;k<8;k++)
{P0=P1=P2=S[k];
P3=A[k];
delay(1000);}

//chop tat tu P1-->P3-->P2-->P0
P0=P1=P2=P3=0xff;
P1=0xfe;
delay(1000);
P1=0xfd;
delay(1000);
P1=0xfa;
delay(1000);
P1=0xf5;
delay(1000);
P1=0xea;
delay(1000);
P1=0xd5;
delay(1000);
P1=0xaa;
delay(1000);
P1=0x55;
delay(1000);
P1=0xaa;
P3=0xfe ;
delay(1000);
P1=0x55;
P3=0xfd;
delay(1000);
P1=0xaa;
P3=0xfa;
delay(1000);
P1=0x55;
P3=0xf5 ;
delay(1000);
P1=0xaa;
P3=0xea ;
delay(1000);
P1=0x55;
P3=0xd5;
delay(1000);
P1=P3=0xaa;
delay(1000);
P1=P3=0x55;
delay(1000);

P1=P3=0xaa;
P2=0xfe;
delay(1000);
P1=P3=0x55;
P2=0xfd;
delay(1000);
P1=P3=0xaa;
P2=0xfa;
delay(1000);
P1=P3=0x55;
P2=0xf5;
delay(1000);
P1=P3=0xaa;
P2=0xea;
delay(1000);
P1=P3=0x55;
P2=0xd5;
delay(1000);
P1=P3=P2=0xaa;
delay(1000);
P1=P3=P2=0x55;
delay(1000);
P1=P2=P3=0xaa;
P0=0x7f;
delay(1000);
P1=P2=P3=0x55;
P0=0xbf;
delay(1000);
P1=P2=P3=0xaa;
P0=0x5f;
delay(1000);
P1=P2=P3=0x55;
P0=0xaf;
delay(1000);
P1=P2=P3=0xaa;
P0=0x57;
delay(1000);
P1=P2=P3=0x55;
P0=0xab;
delay(1000);
P0=P1=P3=P2=0x55;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xaa;
delay(1000);

P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(5000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(6000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(7000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(3000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(8000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(3000);
// chop tat // P0,P3 va P2,P1
P0=0xfe;
P3=0x7f;
delay(3000);
P0=0xfd;
P3=0xbf;
delay(3000);
P0=0xfa;
P3=0x5f;
delay(3000);
P0=0xf5;
P3=0xaf;
delay(3000);
P0=0xea;
P3=0x57;
delay(3000);
P0=0xd5;
P3=0xab;
delay(3000);
P0=0xaa;
P3=0x55;
delay(3000);
P0=0x55;
P3=0xaa;
delay(3000);
P0=0xaa;
P3=0x55;
P1=P2=0x7f;
delay(3000);
P0=0x55;
P3=0xaa;
P1=P2=0xbf;
delay(3000);
P0=0xaa;
P3=0x55;
P1=P2=0x5f;
delay(3000);
P0=0x55;
P3=0xaa;
P1=P2=0xaf;
delay(3000);
P0=0xaa;
P3=0x55;
P1=P2=0x57;
delay(3000);
P0=0x55;
P3=0xaa;
P1=P2=0xab;
delay(3000);
P0=0xaa;
P3=P1=P2=0x55;
delay(3000);
P0=0x55;
P3=P1=P2=0xaa;
delay(3000);
// OFF dan tu P1,P3 den P0,P2
for(h=0;h<8;h++)
{P1=255-U[h];
P3=255-Q[h];
delay(2000);}
for(l=0;l<8;l++)
{P0=P2=255-Q[l];
delay(2000);}
//
for(k=0;k<4;k++)
{P1=P3=P2=E[k];
P0=N[k];
delay(2000);}


for(k=0;k<4;k++)
{P1=P3=P2=E[k];
P0=N[k];
delay(2000);}

for(k=0;k<4;k++)
{P1=P3=P2=E[k];
P0=N[k];
delay(2000);}

for(l=0;l<4;l++)
{P0=E[l];
P3=P2=P1=N[l];
delay(2000);}
for(l=0;l<4;l++)
{P0=E[l];
P3=P2=P1=N[l];
delay(2000);
}for(l=0;l<4;l++)
{P0=E[l];
P3=P2=P1=N[l];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
for(i=0;i<8;i++){
P1=P3=P2=U[i];
P0=Q[i];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);

for(i=0;i<8;i++){
P1=P3=P2=Q[i];
P0=U[i];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);

for(h=0;h<8;h++){
P1=U[h];
P3=Q[h];
delay(2000);}
for(h=0;h<8;h++){
P0=P2=Q[h];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);

for(l=0;l<8;l++){
P0=P2=U[l];
delay(2000);}
for(l=0;l<8;l++){
P1=Q[l];
P3=U[l];
delay(2000);}

P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
/*=======*/
P1=0xf8;
delay(3000);
P3=0xf8;
delay(3000);
led15=0;
led16=0;
led17=0;
delay(3000);

P2=0x8f;
led21=led22=led23=led17=0;
delay(3000);
led27=led28=led29=0;
delay(3000);

P1=P2=P3=P0=0x00;
delay(3000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);
P1=P2=P3=P0=0x00;
delay(3000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);
P1=P2=P3=P0=0x00;
delay(3000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);
P1=P2=P3=P0=0x00;
delay(3000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);


for(j=0;j<8;j++){
P0=P1=P2=P3=O[j];
delay(2000); }
for(j=0;j<8;j++){
P0=P1=P2=P3=O[j];
delay(2000); }
for(j=0;j<8;j++){
P0=P1=P2=P3=Q[j];
delay(2000); }
// nhap nhay
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0xff;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0xff;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0xff;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0xff;
delay(2000);

P3=0x0f;
P2=0xf0;
led21=0;
delay(2000);
P3=P2=0x00;
delay(2000);
P1=P0=0x0f;
delay(2000);
P1=P0=0x00;
delay(2000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);

P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(3000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(2000);
P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(3000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(2000);


P1=P0=0xf0;
delay(4000);
P1=P0=0x00;
delay(4000);
P3=0xf0;
P2=0x0f;
delay(4000);
P1=P2=P3=P0=0x00;
delay(4000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);

P3=0x0f;
P2=0xf0;
led21=0;
delay(4000);
P3=P2=0x00;
delay(4000);
P1=P0=0x0f;
delay(4000);
P1=P0=0x00;
delay(4000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);

P1=P0=0xf0;
delay(4000);
P1=P0=0x00;
delay(4000);
P3=0xf0;
P2=0x0f;
delay(4000);
P1=P2=P3=P0=0x00;
delay(4000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);

P3=P1=0x00;
led17=0;
delay(4000);
led17=1;
P3=P1=0xff;
delay(2000);
P2=P0=0x00;
led1=0;
delay(2000);
P2=P0=0xff;
led1=1;
delay(2000);
/* sang duoi */
for(j=0;j<8;j++){
P1=Q[j];
P0=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P2=Q[j];
P3=U[j];
delay(2000);}
P1=P0=P2=P3=0xff;
delay(1000);

for(j=0;j<8;j++){
P1=Q[j];
P0=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
P2=U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(2000);
for(j=0;j<8;j++){
P2=Q[j];
P3=U[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P0=U[j];
P1=U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);

P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(3000);

for(j=0;j<8;j++){
P3=255-U[j];
P2=255-Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P1=255-U[j];
P0=255-U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(3000);
P3=P2=P1=P0=0xff;
delay(2000);

for(h=0;h<8;h++){
P1=Q[h];
delay(2000);}
for(h=0;h<8;h++){
P3=Q[h];
delay(2000);}
led17=0;
for(h=0;h<8;h++){
P0=Q[h];
delay(2000);}
for(h=0;h<8;h++)
{P2=U[h];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(2000);

// ON&OFF dan
for(j=0;j<8;j++){
P1=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P1=255-Q[j];
P2=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=255-Q[j];
P0=U[j];
delay(2000);}

for(j=0;j<8;j++){
P1=Q[j];
P2=255-Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
P0=255-U[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P1=255-Q[j];
P2=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=255-Q[j];
P0=U[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P2=255-Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P0=255-U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
// On dan, OFF dan

for(j=0;j<8;j++){
P1=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P2=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P0=U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(2000);
for(j=0;j<8;j++){
P1=255-Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=255-Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P2=255-Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P0=255-U[j];
delay(2000);}

P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
/*=== Trang thai ===*/

for(j=0;j<8;j++){
P1=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P2=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P0=U[j];
delay(2000);}

P0=P1=P2=P3=0xff;

for(j=0;j<8;j++){
P1=P2=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
P0=U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
led17=led1=0;
delay(2000);
for(j=0;j<8;j++){
P3=U[j];
P0=Q[j];
delay(2000);}

for(j=0;j<8;j++)
{P1=P2=U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);


for(i=0;i<8;i++){
P1=P3=P2=U[i];
P0=Q[i];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
for(i=0;i<8;i++){
P1=P3=P2=Q[i];
P0=U[i];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
for(i=0;i<8;i++){
P1=O[i];
P3=Q[i];
P2=Q[i];
delay(2000);}

for(j=0;j<8;j++){
P1=P2=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
P0=U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(3000);
led17=led1=0;
delay(2000);
for(j=0;j<8;j++){
P3=U[j];
P0=Q[j];
delay(2000);}

P0=P1=P2=P3=0xff;
for(j=0;j<8;j++){
P1=P2=U[j];
delay(2000);}

P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
}
}
/*=============================END==================================*/_________________


Chiều buồn ngồi xé năm trăm
Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn

a! vo mom
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hungbimbo2
Trả lời nhanh
on Wed Apr 13, 2011 2:43 am
avatar
avatar

THPT

Ông viết vậy cho dù bảo cả mấy thầy cô cũng nản mất(giải thích tí đi) đang máu mấy phần này)
Xem lý lịch thành viên http://namngockute.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà namngockute
Trả lời nhanh
on Wed Apr 13, 2011 8:31 am

Mới Sinh Ra

vãi chưởng.nhìn giống coppy and paste wá lol!
thế bạn biết viết = C++ cho LPT ko??????? ghuuu
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà k8cpro
Trả lời nhanh
on Wed Apr 13, 2011 2:05 pm
avatar
avatar

THPT

k8cpro đã viết:vãi chưởng.nhìn giống coppy and paste wá lol!
thế bạn biết viết = C++ cho LPT ko??????? ghuuu

bạn pahỉ đọc đề ra thì mọi người mới biết mà giúp chứ. vì ứng dụng của LPT thì nhiều mà
Xem lý lịch thành viên http://namngockute.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà namngockute
Trả lời nhanh
on Wed Apr 13, 2011 7:59 pm

Mới Sinh Ra

ghép nối 16 LED với cổng LPT>mình dùng 2 con 74ls573 .Theo mình nghĩ thì thế này
+) Nối 8 chân của cổng LPT với các chân từ D0->D7 của cả 2 con 74LS573
+) Nối 8 chân ra Q0->Q7 của từng con với 8 đèn LED
+) Các chân LE và OE là 2 chân điều khiển luồng data. LE là chốt dữ liệu. OE là cho phép xuất dữ liệu ra.Với LE mức tích cực=1,ko tích cực=0.Với OE thì ngược lại


Như vậy muốn đưa dữ liệu từ LPT ra các LED thì phải qua 2 tín hiệu. 1 tín hiệu LE là đưa dữ liệu từ LPT vào vùng đệm, 1 tín hiệu OE đưa dữ liệu từ vùng đệm ra LED


Vậy ta sẽ phải tiến hành lập trình như sau:
-đầu tiên là cho LE của con 74ls573 thứ nhất ở mức 1,con thứ 2 ở mức 0 , 2 OE đều ở mức 1
-xuất dữ liệu 8 bit LPT ra con 1,nó sẽ chốt giữ 8 bit này lại
-đổi lại LE của con 1 về 0,con 2 lên 1
-xuất tiếp dữ liệu 8 bit LPT ra con 2,nó cũng chốt giữ lại

giờ đến giai đoạn xuất tìn hiệu ra LED
-cho cả 2 tín hiệu OE lên mức 0
-rùi xuất tùy theo hiệu ứng

Mong các bạn cho ý kiến nhận xét

Nếu được thì cho mình hỏi về lệnh để xuất nhập ở 74ls573 nha
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà k8cpro
Trả lời nhanh
on Thu Apr 14, 2011 10:48 pm

Mới Sinh Ra

ko ai trả lời dc à.thế mình tự trả lời vậy ghuuu
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà k8cpro
Trả lời nhanh
on Fri May 27, 2011 1:31 am
avatar
avatar

Ban giám hiệu

hjhj.. mạch này N am ngốc làm được rồi mà
pót lên thử đi ku cố lên
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà thanhhien
Trả lời nhanh
on Sat May 28, 2011 7:45 am
avatar
avatar

THPT

thanhhien đã viết:hjhj.. mạch này N am ngốc làm được rồi mà
pót lên thử đi ku cố lên

Mạch mô phỏng đây.
mediafire.com ?949chza1ywl5y5c
Xem lý lịch thành viên http://namngockute.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà namngockute
Trả lời nhanh
on Mon May 30, 2011 10:18 am
avatar
avatar

Moderator

Xem lý lịch thành viên http://anhtuan08.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà anhtuanbn
Trả lời nhanh
on Sun Jul 31, 2011 9:32 am
avatar
avatar

Administrator

kubjm đây >> lâu lâu ta không ghé qua nên ko biết dtvtk8c hỏi.mún hỏi gì thì ta trả lời cho.
Phần lập trình trên LPT thì tuỷ thuộc vào phần cứng của mỗi loại mạch.thực chất chả cần con vdk nào ta cũng làm được>>> do code của mỗi người thôi và phần cứng sử dụng.
tài liệu trên mạng rất nhiều >> giờ ta không quan tâm đến mấy dòng này nữa >> chuyển sang học MSP 430 , neu cần hỏi j về nó ta trả lời. dạo này bận lắm. mấy bài đơn giản thế này thì cố đọc mà hiểu đi.Lên phòng ta ta giải thích cho . A 6 phòng 84 ktx
Xem lý lịch thành viên http://dtvt.mygoo.org

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Trả lời nhanh
on Wed Aug 24, 2011 12:42 pm

Mới Sinh Ra

trời viết ko tối ưu chút nao .
nếu có viết thì xây dựng hàm con cho dễ nhìn mà ko rối
viết thế này thì làm mọi người hơi khó khiểu
cố gắng hoàn thiện . có gì thì tham khảo bài của tui. led trái tim.// ********** vu *** dinh *** thang*** dtvtk8d -cntt& truyen thong
// led trai tim
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
unsigned int i,j,k;
//###### ham delay tôi thoi gian tre 0.5s ######
void delay(unsigned int ms)
{
unsigned int a;
unsigned char b;
for(a=0;a<ms;a++)
{
for(b=0;b<125;b++)
{
}
}
}
// hieu ung tung led
void hieu_ung_0(void)
{
unsigned int t;
unsigned char M[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x04,0x80};
unsigned char N[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
for (i=0;i<8;i++)
{
P0=P1=M[i];
P2=P3=M[i];
delay(300);
P2=P3=N[i];
P0=P1=N[i];
}
}

//##### hieu ung chop tat toan bo led ########
void hieu_ung_1(void)
{
for(k=0;k<8;k++)
{
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(300);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(300);
}
}
//##### hieu ung chop 2 nua trai tim #########
void hieu_ung_2(void)
{
for(i=0;i<6;i++)
{
P0=P3=0x00;
delay(300);
P0=P3=0xff;
P1=P2=0x00;
delay(300);
P1=P2=0xff;
}
}
//##### hieu ung led nhay so le 1 ##############
void hieu_ung_3(void)
{
for(i=0;i<8;i++)
{
P0=P1=P2=P3=0x55;
delay(300);
P0=P1=P2=P3=0xaa;
delay(300);
}
}
//##### hieu ung led nhay so le 2 ##############
void hieu_ung_4(void)
{
for(i=0;i<8;i++)
{
P0=P1=P2=P3=0xaa;
delay(300);
P0=P1=P2=P3=0x55;
delay(300);
}
}
//##### p0,p1,p2,p3,p4 cung sang thuan ######
void hieu_ung_5(void)
{
unsigned char x,y;
x=y=255;
i=1;
j=128;
for(k=0;k<8;k++)
{
x=x-i;
y=y-j;
P0=x;
P1=P2=P3=y;
i=i*2;
j=j/2;
delay(300);
}
}
//##### p0,p1,p2,p3,p4 cung sang nghich ######
void hieu_ung_6(void)
{
unsigned char x,y;
x=y=255;
i=1;
j=128;
for(k=0;k<8;k++)
{
x=x-i;
y=y-j;
P0=y;
P1=P2=P3=x;
i=i*2;
j=j/2;
delay(300);
}
}
//##### sang dan het cac led theo chieu thuan ##
void hieu_ung_7(void)
{
unsigned char M[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,
0x80,0x00};
unsigned char N[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,
0x01,0x00};
P0=P1=P2=P3=0xff;
for(i=0;i<8;i++)
{
P0=M[i];
delay(300);
}
for(i=0;i<8;i++)
{
P2=N[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P3=N[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P1=N[i];
delay(300);
}
}
//##### tat dan het cac led theo chieu thuan ############
void hieu_ung_8(void)
{
unsigned char M[]={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};
unsigned char N[]={0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff};
P0=P1=P2=P3=0x00;
for(i=0;i<8;i++)
{
P0=M[i];
delay(300);
}
for(i=0;i<8;i++)
{
P2=N[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P3=N[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P1=N[i];
delay(300);
}
}
//##### sang dan het cac led theo chieu nghich #####
void hieu_ung_9(void)
{
unsigned char M[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};
unsigned char N[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};
P0=P1=P2=P3=0xff;
for(i=0;i<8;i++)
{
P1=M[i];
delay(300);
}
for(i=0;i<8;i++)
{
P3=M[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P2=M[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P0=N[i];
delay(300);
}
}
//##### tat dan het cac led theo chieu nghich #####
void hieu_ung_10(void)
{
unsigned char M[]={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};
unsigned char N[]={0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff};
P0=P1=P2=P3=0x00;
for(i=0;i<8;i++)
{
P1=M[i];
delay(300);
}
for(i=0;i<8;i++)
{
P3=M[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P2=M[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P0=N[i];
delay(300);
}
}
//##### hieu ung pro 1 #################
void hieu_ung_11(void)
{
unsigned char M[]={0xf0,0xe1,0xc3,0x87,0x0f};
unsigned char N[]={0x0f,0x4f,0x63,0x71,0x78};
unsigned char L[]={0x1f,0x4f,0x6f,0x73,0x79,0x7c};
unsigned char K[]={0x3f,0x5f,0x6f,0x77,0x7b,0x7d,0x7e};
P0=P1=P2=P3=0xff;
for(i=0;i<5;i++)
{
P0=M[i];
delay(300);
}
P0=0xff;
for(i=0;i<5;i++)
{
P2=N[i];
delay(300);
}
P2=0x7f;
for(i=0;i<6;i++)
{
P3=L[i];
delay(300);
}
P2=P3=0x7f;
for(i=0;i<7;i++)
{
P1=K[i];
delay(300);
}
P1=P2=P3=0x7f;
}
void main()
{
while(1)
{
hieu_ung_0();
hieu_ung_1();
hieu_ung_2();
hieu_ung_3();
hieu_ung_4();
hieu_ung_5();
hieu_ung_6();
hieu_ung_7();
hieu_ung_8();
hieu_ung_9();
hieu_ung_10();
hieu_ung_11();
}
}
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà thanga7a
Trả lời nhanh
on Tue Sep 27, 2011 2:30 pm

Mới Sinh Ra

mọi người tham khảo cái mình làm nha!..hi.
https://www.youtube.com/watch?v=IzK9gk3Q4S8
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà chungluc
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết