Diễn Đàn Sinh Viên Lớp Điện Tử Viễn Thông K8A
Yêu cầu bạn đăng nhập vào diễn đàn để được hưởng mọi quyền lợi khi sử dụng diễn đàn!
Nếu là khách vui lòng bấm "Do not show again" để tiếp tục truy cập diễn đàn với vai trò là khách viếng thăm
Xin cảm ơn đã sử dụng diễn đàn!
Change background image

Diễn Đàn Sinh Viên Lớp Điện Tử Viễn Thông K8A Được Xây Dựng Nên Nhằm Mục Đích Giúp Các Bạn Trao Đổi Kiến Thức, Giao Lưu Học Hỏi Lẫn Nhau Và Giúp Các Thành Viên Trong Lớp Đoàn Kết - Gắn Bó Hơn Trong 5 Năm Sinh Viên Và Quãng Thời Gian Sau Này.


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Mon Apr 04, 2011 1:20 am
avatar
avatar

Ban giám hiệu

K BIT P3.4
K1 BIT P3.5
K2 BIT P3.6
K3 BIT P3.7

GIO EQU 12H
PHUT EQU 13H
GIAY EQU 14H
NGAY EQU 15H
THANG EQU 16H
NAM EQU 17H
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 000BH
LJMP NGATT0
MAIN:
MOV SP,#5FH
MOV TMOD,#11H
CLR TF0
MOV TL0,#LOW(-10000)
MOV TH0,#HIGH(-10000)
SETB TR0
MOV DPTR,#LED
MOV R2,#00
MOV GIO,#00H
MOV PHUT,#00H
MOV GIAY,#00H

MOV NGAY,#01
MOV THANG,#01
MOV NAM,#05

MOV 30H,#01
MOV 31H,#00
MOV 32H,#00
MOV 33H,#02
MOV 34H,#00
MOV 35H,#00
MOV 36H,#00
MOV 11H,#07
MOV IE,#82H ;CHO PHEP NGAT TIMER0

LAP: LCALL HIEN_THI

CJNE R2,#100,LAP
MOV R2,#00
INC GIAY
MOV A,GIAY
CJNE A,#06,LAP
MOV GIAY,#00
INC PHUT
MOV A,PHUT
CJNE A,#02,LAP
MOV PHUT,#00
INC GIO
MOV A,GIO
CJNE A,#01,LAP
MOV GIO,#00

MOV A,NGAY
CJNE A,#01,A2
MOV A,THANG
CJNE A,#01,A1
MOV NGAY,#31
MOV THANG,#12
MOV A,NAM
CJNE A,#0,A9
MOV NAM,#99
JMP OUT3
A9: DEC NAM
JMP OUT3
A1: CJNE A,#03,A3
MOV A,NAM
MOV B,#04
DIV AB
MOV A,B
CJNE A,#00,A6
MOV NGAY,#29
DEC THANG
JMP OUT3
A6: MOV NGAY,#28
DEC THANG
JMP OUT3
A3: CJNE A,#05,A4
LUI: MOV NGAY,#30
DEC THANG
JMP OUT3
A4: CJNE A,#07,A5
JMP LUI
A5: CJNE A,#10,A7
JMP LUI
A7: CJNE A,#12,A8
JMP LUI
A2: DEC NGAY
JMP OUT3
A8: MOV NGAY,#31
DEC THANG
OUT3: JMP LAP

HIEN_THI:
MOV R1,#11000000B
MOV R0,#11H
L00P1: LCALL QUETLED
JB K,MODE1 ; QUET PHIM K
INC R0
INC R1
CJNE R0,#18H,L00P1
RET
NGATT0:

CLR TF0
CLR TR0
INC R2
MOV TL0,#LOW(-10000)
MOV TH0,#HIGH(-10000)
SETB TR0
RETI
MODE1: ;CHINH GIO
JB K,MODE1
MOV R1,#11000010B
MOV R0,#12H
LAP1: LCALL QUETLED
JB K,MODE2
JB K1, KEY1
JB K2, KEY2
INC R1
INC R0
CJNE R0,#15H,LAP1
MOV R0,#12H
MOV R1,#11000010B
JMP LAP1

KEY1: JB K1,KEY1
INC GIO
MOV A,GIO
CJNE A,#24,L1
MOV GIO,#00
L1:
LCALL HIEN_THI
JMP LAP1

KEY2:
JB K2,KEY2
INC PHUT
MOV A,PHUT
CJNE A,#60,L2
MOV PHUT,#00
L2: LCALL HIEN_THI
JMP LAP1
MODE2: ;CHINH LICH
JB K,MODE2
MOV R1,#11001000B
MOV R0,#15H
LAP2: LCALL QUETLED
JB K,THOAT ;NHAY DEN MODE3 CHINH BO HEN GIO 1
JB K1,KEY3
JB K2,KEY4
JB K3,KEY5
INC R1
INC R0
CJNE R0,#18H,LAP2
MOV R0,#15H
MOV R1,#11001000B
JMP LAP2

KEY3:
JB K1,KEY3
INC NGAY
MOV A,NGAY
CJNE A,#32,L3
MOV NGAY,#01
L3:
LCALL HIEN_THI
JMP LAP2
KEY4:
JB K2,KEY4
INC THANG
MOV A,THANG
CJNE A,#13,L4
MOV THANG,#01
L4:
LCALL HIEN_THI
JMP LAP2
KEY5:
JB K3,KEY5
INC NAM
MOV A,NAM
CJNE A,#100,L5
MOV NAM,#00
L5:
LCALL HIEN_THI
JMP LAP2
THOAT:
JB K,THOAT
MOV IE,#82H ;CHO PHEP NGAT TIMER 0
CLR TF0
SETB TR0
JMP LAP
QUETLED:
MOV A,@R0
MOV B,#0AH
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,R1
MOV P2,A
MOV R7,#10H
DJNZ R7,$
MOV P2,#0FFH
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
INC R1
MOV A,R1
MOV P2,A
MOV R7,#10H
DJNZ R7,$
MOV P2,#0FFH
RET

LED:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H,080H,090H
END

_________________


Chiều buồn ngồi xé năm trăm
Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn

a! vo mom
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hungbimbo2
Trả lời nhanh
on Mon Apr 04, 2011 9:50 am
avatar
avatar

THPT

Đây là bài viết để làm mạch mà. ông viết thế đố ai có thời gian mà test thử.vì đây là chương trình viết cho 8051 mà.mà emu cho 8086 mà. nếu làm thì làm cho chót đi. làm mạch mô phỏng trên protues
Xem lý lịch thành viên http://namngockute.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà namngockute
Trả lời nhanh
on Mon Apr 04, 2011 8:21 pm
avatar
avatar

Moderator

akak tôi chả hỉu gì kả kỳ này học ngu quá ông nào biết chỉ bảo tý không trượt hết lượt bây giờ
Xem lý lịch thành viên http://anhtuan08.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà anhtuanbn
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết